Diese Website verwendet Cookies.
Zum Hauptinhalt springen

27. regionální setkání KSČM

Svojšice 2017

[ deutsch ]

Několik tisíc lidí přijelo v sobotu na tradiční východočeské setkání levicových občanů, které se letos konalo ve Svojšicích. Zahájili tak ostrou fázi předvolební kampaně KSČM. Předseda Ústředního výboru KSČM Vojtěch Filip vyzval k boji za vyšší mzdy a k vystoupení z NATO. Brojil rovněž proti vnucování migrační politiky Evropské unie, která je podle něj v rozkladu.

»27 let jsme nekradli. Neprivatizovali, nerestituovali. My jsme hlas občanů České republiky. Máme program, který nikdo nedokáže rozdrtit, političtí oponenti na něj nemají reálnou odpověď. V krajských radách jsme dokázali, že jsme schopni tuto zemi spravovat. Za méně peněz a více ve prospěch občanů než naši konkurenti« řekl V.Filip ve Svojšicích, kam dorazila početná skupina příznivců KSČM, navzdory tomu, že celý den je trápil déšť a chlad.

V.Filip v hlavním politickém projevu vysvětlil, proč KSČM letos zvolila předvolební heslo Mír, spravedlnost, bezpečí. »Jak správně řekl Alexander Černý v Haló novinách: mír přežije, jen když za něj budeme bojovat. Naopak válka, ta přijde sama,« řekl V.Filip, podle nějž je čím dál zřejmější, že ti, co válku používají jako nástroj k šíření svých zájmů, a kteří ji znovu chtějí spustit, využívají každou záminku. Vyzval přitom k opuštění NATO, které není žádnou zárukou bezpečnosti České republiky.

Podle předsedy ÚV KSČM je čím dál zřejmější, že sama EU je v rozkladu. »Po brexitu přestala Evropská unie fungovat. A nikdo nenavrhuje projekt, který by ji učinil udržitelnou. Nedávný projev předsedy Evropské komise Junckera jen potvrdil, že lídři EU nemají žádnou vizi. Jediné, co dokázal střední Evropě pan Juncker vzkázat je, že máme právo na kakao v čokoládě. To je ten projekt pro 21. století?« zeptal se sžíravě V.Filip. Předsedkyně republikové Rady Levicových klubů žen Květa Šlahúnková přednesla v úvodu politického programu zdravici a  připravila i barevné zahájení – Vojtěch Filip spolu s ní, Soňou Markovou a Martou Semelovou vypustili k nebi barevné balónky, které symbolizovaly rozmanitost a barevnost světa, radost a štěstí. Kromě hlavního vystoupení na pódiu byl pro přítomné připraven i jiný program. Kdo nechtěl věnovat pozornost dopoledním vystoupením dechové hudby Pardubická šestka nebo dvojici Eva a Vašek, či odpolednímu vystoupení vokálně instrumentální kapely Expres, mohl se zapojit do dvou debat. Do diskusních stanů zavítali krajští volební lídři, řada poslanců i členové vedení KSČM. »Režie« se již tradičně ujaly poslankyně Květa Matušovská a Soňa Marková. (úryvky textu Haló noviny 18.9.2017) 

Na setkání byla také řada tradičních stánků, mezi kterými nechyběli ani přátelé z německé Die Linke, kteří kromě reklamních předmětů přivezli také domácí koláče. Materiály na stánku SFEL-R byly zaměřeny na mezinárodní spolupráci, která trvá 25 let a stále ukazuje, že je třeba se sdružit. V boji za naší myšlenku,  je třeba vyvinout velké úsilí v celé Evropě, jelikož kapitál se vždy sjednotí, pokud je třeba ožebračit kohokoliv. Levice zatím jedná jen za svá místa působnosti, ale to je málo. Musíme se na společné myšlence sjednotit a spolupracovat. Kapitál  potřebuje, abychom byli roztříštěni,  tím jsme ovladatelnější. SFEL-R na všech svých setkáních vysvětluje levicovou politiku a snaží se odpovídat na dotazy veřejnosti. Naši síť se daří rozšiřovat a tím zapojovat i více lidí do naší práce. Jediné, co účastníky potrápilo, bylo velmi nepříznivé  počasí. Ale jak zaznělo z pódia, věřme, že nám pršelo štěstí!

Soňa Grochalová
                                                                                                                   Fotos: Hans-Peter Schömmel

Das 27. Regionaltreffen der KSČM

Svojšice 2017

Einige Tausend Menschen waren am Sonnabend zum traditionellen ostböhmischen Treffen der linken Bürger gekommen, das in diesem Jahr in stattgefunden hat. Sie haben damit die scharfe Phase des Wahlkampfes der begonnen. Der Vorsitzende des ZK der KSČM, Vojtěch Filip, rief zum Kampf um höhere Löhne und für den Austritt aus der NATO auf. Er agitierte gleichfalls gegen die Erzwingung der Migrationspolitik durch die  EU, die sich seiner Meinung nach im Zerfall befindet.

„27 Jahre haben wir nicht gestohlen, nicht privatisiert und nicht restituiert. Wir sind die Stimme der Bürger der CR. Wir haben ein Programm, das niemand zerbröseln kann, die politischen Gegner haben darauf keine Antwort. In den Bezirksräten haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, dieses Land zu verwalten. Für weniger Geld und  mehr zum Nutzen für die Bürger als unsere Konkurrenten“, sagte V. Filip in Svojšice, wohin eine zahlreiche Gruppe von Anhängern der KSČM gekommen war, obwohl sie den ganzen Tag von Regen und Kälte geplagt wurden.

V. Filip erläuterte in seinem politischen Hauptreferat, warum die KSČM in diesem Jahr die Wahllosung „Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit“ gewählt hat. „Wie Alexander Cerny in den HALO-noviny richtig gesagt hat: der Frieden überlebt nur, wenn wir für ihn kämpfen. Im Gegensatz dazu kommt der Krieg von selbst“ sagte V.Filip, es werde immer deutlicher, dass die, die den Krieg als Instrument zur Verbreitung ihrer Interessen nutzen und  ihn wieder auslösen wollen, jeden Vorwand dazu nutzen werden. Er rief zum Austritt aus der NATO auf, die keine Garantie der Sicherheit für die CR ist.

Für den Vorsitzenden des ZK der KSČM wird immer deutlicher, dass die EU selbst sich in Auflösung befindet. „Nach dem Brexit hat die EU aufgehört zu funktionieren. Und niemand schlägt ein Projekt vor, das sie erhalten würde. Die jüngste Erklärung des Vorsitzenden der EU Juncker hat nur bestätigt, dass die Führer der EU keinerlei Visionen haben. Das einzige, was Herr Juncker Mitteleuropa verordnen konnte ist, dass wir ein Recht auf Kakao in der Schokolade haben. Ist das das Projekt für das 21. Jahrhundert?“ fragte sich V. Filip ironisch. 
Die Vorsitzende des Rates der Linksklubs der Frauen der CR Květa Šlahúnková verlas zur Einleitung des politischen Programmes eine Grußbotschaft  und bereitete eine farbenfreudige Eröffnung vor – Vojtěch Filip, sie, Soňa Markova und Marta Semelová ließen farbige Ballons in den Himmel steigen, die die Vielgestaltigkeit und Farbigkeit der Welt, die Freude und das Glück symbolisierten. Außer den Hauptreden auf dem Podium war für die Anwesenden auch ein anderes Programm vorbereitet. Wer seine Aufmerksamkeit nicht der vormittäglichen Blasmusik der „Pardubicer Sechs“ oder dem Duo „Eva und Vašek“ oder dem nachmittäglichen Auftritt der Instrumentalkapelle „Expres“ widmen wollte,  konnte an zwei Debatten teilnehmen. In den Diskussionszelten wurden die Bezirkswahlleiter, Abgeordnete und Mitglieder der Leitung der KSČM begrüßt. Die „Regie“ hatten traditionsgemäß die Abgeordneten Květa Matušovská und Soňa Markova übernommen. (Auszüge aus dem Text Halo-noviny vom 18.9.2017)

Auf dem Treffen  gab es auch eine Reihe traditioneller Zelte, darunter fehlten auch die Freunde der deutschen DIE LINKE nicht, die neben Werbeartikeln auch hausgebackenen Kuchen mitgebracht hatten. Die Materialien des Zeltes  der SFEL-R waren auf die internationale Zusammenarbeit ausgerichtet, die bereits seit 25 Jahren andauert und immer wieder zeigt, dass man sich verbünden muss. Im Kampf für unsere Gedanken muss man in ganz Europa große Anstrengungen unternehmen, denn das Kapital schließt sich immer zusammen, wenn  es irgendjemanden zum Bettler machen will. Die Linke handelt bisher nur jeweils in ihrem Wirkungsbereich, aber das ist zu wenig. Wir müssen uns auf einen gemeinsamen Gedanken einigen und zusammenarbeiten. Die SFEL-R erläutert auf allen ihren Treffen die linke Politik und bemüht sich auf Fragen der Öffentlichkeit zu antworten.  Es gelingt, unser Netz auszuweiten und damit auch mehr Leute in unsere Arbeit einzubeziehen. Das einzige, was die Teilnehmer plagte, war das sehr schlechte Wetter. Aber wie klang es vom Podium? Glauben wir, dass auf uns das Glück regnet.

Soňa Grochalová
(Übersetzung: Helga Katzschmann)