Diese Website verwendet Cookies.
Zum Hauptinhalt springen

Výměna zkušeností levice

Jednání Koordinační rady Stálého fora evropské levice regionů (SFEL- R) se uskutečnilo 19. až 21. dubna 2013 ve Vrútkách na Slovensku.

Zúčastnili se zástupci (koordinátoři) za KSČM ze Středočeského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje, Die Linke zemí Sasko a Brandenburg a DKP Bavorska. Hostiteli byli domácí soudruzi z KSS oblasti Martin – Turec. Omluveni byli zástupci Ústeckého kraje.

Na páteční besedě byla hodnocena současná situace v KSČM, Die Linke, problémy kolem DKP a KSS. Velice zajímavá byla informace o situaci na Slovensku a v samotné KSS. I přes snahu vlády Roberta Fica SMER-SD se jen velmi těžko zlepšují a mění současné podmínky života.

Trvá i nadále vysoká nezaměstnanost. Vlastní problémy KSS jsou především ve výrazném poklesu členské základny, nedostatku finančních prostředků i na volební kauce a trvání blokády informací o programu a činnosti ve sdělovacích prostředcích. Levicový měsíčník Kroky je jediným informačním zdrojem pro levicové občany. Na jednání byl přítomen mladý šéfredaktor Bc. Artur Bekmatov.

Po hodnocení činnosti SFEL-R od října 2012 do současné doby byly projednány další plánované akce na 1. pololetí a jejich zajištění. Jedná se především o každoroční setkání na Europacampu, které se bude konat od 9. května do 12. května 2013 v Kamenném Újezdě v autokempu Štilec v Jihočeském kraji. V pátek 10. května je plánována návštěva Českého Krumlova a pivovaru Budvar.

Sobotní politický den bude v dopoledních hodinách probíhat v sedmi tematických oblastech diskuse k aktuálním otázkám. Odpoledne bude společná beseda, na níž přislíbil účast předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Současně je zajištěn »politbazar« s propagací výsledků práce jednotlivých levicových stran a SFEL-R.

Podle předložených návrhů byl sestaven plán akcí na 2. pololetí roku 2013 se zodpovědností za jejich pořádání. Informace o společné návštěvě SFEL-R ve Španělsku v oblasti Andalusie na pozvání andaluské PCE–Komunistické strany – ve dnech 5. až 12. března 2013 podali účastníci delegace KSČM a Die Linke. Velkým problémem tam je vysoká nezaměstnanost mladých lidí cca 50 %, velmi špatná sociální politika a hledání východiska ze současné krize. Snahou a cílem je rozšiřování kontaktů v rámci SEL.

Návštěvě byla věnována mimořádná mediální pozornost v regionálních médiích při besedách, setkáních s občany a starosty a tiskových konferencích. Je zájem o zlepšení parlamentní spolupráce v oblastech financí, životního prostředí, sociální politiky i pracovních podmínek.

Tato témata budou diskutována při plánovaných návštěvách v roce 2014 v Německu a ČR. Na závěr jednání bylo zpracováno a odsouhlaseno společné prohlášení k dalším úkolům. Více informací je uvedeno na stránkách SEL na adrese www.sfel-r.de v jazycích jednotlivých účastníků.

Na závěr bych chtěl pozvat čtenáře a jejich přátele na levicové setkání v rámci Europacampu ve dnech 10. a 11. května, kde bude více času na diskusi o současné politické situaci.

Karel SKÁLA,
koordinátor za KSČM

(Halo Noviny 06.05.2013)

Bei anderen gelesen

Gefunden unter:

www.kommunisten.de

„KRAJÁNEK“ berichtet über den gemeinsamen Besuch des Bundestages

Heft 02/2012

„KRAJÁNEK“ über das Europacamp 2011

Heft 07/2011

Politická burza při Eurocampu - Foto J. Petr

ZACHOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO STÁTU JE ILUZE

DOLCE U TRUTNOVA – Za účasti zástupců regionálních organizací KSČM, německých DieLinke a DKP i KS Slovenska vyvrcholil v sobotu diskusním fórem 20. ročník Eurocampu v kempu Dolce u Trutnova. Odpolední sobotní diskusi na téma Krize v Evropské unii a snaha o likvidaci sociálních jistot zahájil hlavní koordinátor Stálého fóra evropské levice – regionů (SFEL-R) Peter Schömmel ze strany DieLinke. O úloze levice v překonání sociálních dopadů krize se postupně rozhovořili zástupci všech čtyř stran, jejichž společným strategickým cílem je vybudování sociálně spravedlivé společnosti.

„Naše vláda umí jenomškrtat, ale žádnýz ministrů nepřišel s ničím,co by pomohlo lidem," konstatovalv úvodu svého vystoupení Václav Exner (KSČM Praha). Rozvinuldále dvě teze, podlenichž „je u nás prácedost“ a „peníze nařešení krize se najdou“.Na prokázáníprvní teze se stačí rozhlédnoutkolem sebena zanedbané silnicea celou infrastrukturu,další pracovní místaby se našla v systémuceloživotního vzdělávání, zrovna takchybí praktičtí lékaři a stomatologovéa příkladu je mnohem víc. „Žijeme ve společnosti,kterou neumíme řídit. Vyspěláspolečnost by měla být bez nezaměstnanýcha ponižovaných,“ uzavřel Exners tím, že zkušenost 40 let budování socialismuukazuje, že to možné je.

Stanislav Grospič

Nerovnoměrné rozložení hospodářskésíly po Evropské unii je, podle Augustina Ballina (DKP Severní Bavorsko), jednímz prvků prohlubování krize. „Hospodářskysilné státy exportují nejen zboží,ale i půjčky, za něž si země závislé nadovozu jejich zboží kupují. Vyvážející zemětak vydělávají nejen na exportu, alei na úrocích z půjček, zatímco hospodářskásituace dovozců se zhoršuje,“ uvedlBallin. Tak lze vysvětlit dluhovou past,v níž s ocitlo Řecko, Portugalsko i Španělsko.Dluhy nakonec zaplatí občanézadluženého státu. Pro nedobytnost jemožné část dluhů odepsat, ale pak jezaplatí zase občané státu, který půjčkuposkytl. „V Německu se tvrdí, že krizebyla překonána, ale koupěschopnost obyvatelstvanijak nestoupá,“ prohlásil Ballin. Levice by se měla, podle jeho názoruorientovat na zabránění likvidacesociálních jistot a posílení koupěschopnostiobyvatelstva.

Evropa se vzdala modelu sociálníhostátu,“ uvedl ve svém vystoupení Stephen Hulsch (Die Linke Braniborsko),„což znamená, že levice se musídaleko důsledněji zasazovat o sociálnípráva lidí. Mám na mysli základní sociálnípráva, jako jsou právo na práci, politickoustávku a pracovní právo, chránícípracující před neodůvodněnou výpovědíz práce.“ Za nezbytné považuje Hulschstanovení mezinárodních standardů sociálníchpráv, platných ve všech zemíchEU, na něž by navázalo vypracování národníchstandardů. „Jako levice musímezachování sociálních práv nejen proklamovat,ale i prosazovat a unifikovat,“ jepřesvědčen Hulsch.

Myslím si, že pro evropskou levici jedůležité probudit se z iluze, že je možnézachovat sociální stát," zahájil své vystoupenív diskusi místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. Podle něhove stejné iluzi žijí i odbory, proto vidínutnost více se orientovat na realističtějšíSvětovou odborovou federaci místona nerozhodnou Evropskou konfederaciodborů, která je pod vlivem této iluze.V ČR rostou obavy lidí i nesouhlass asociální vládou. V této situaci odboryprohrály souboj o první etapu důchodovéreformy, takže se věk odchodu do důchoduprodloužil. „Pokud nedosáhnemepodpory odborů a společenských organizací,budou tyto naše diskuse jen planýminadějemi,“ uzavřel Grospič.

V diskuzi potom vyjádřil středočeskýkoordinátor SFEL-R Karel Skála (KSČM),přesvědčení, že regionální spolupráce mezilevicovými stranami Evropy je užitečnái pro ústřední orgány těchto stran, které byjí měly věnovat větší pozornost. Po závěrečnémspolečenském večeru se účastnícičtyřdenního setkání na 20. Eurocampurozjeli v neděli do svých domovů.  (tl)


Webové stránky, na nichž se dozvíte o akcíchSFEL-R, jejichž vyvrcholením je právě Eurocamp: www.sfel-r.de . Mají verzi v češtině.


Hier findet Ihr den Artikel im Original im Heft 7/2011 auf Seite 4
http://www.kscmhk.cz/storage/kraj_11_07_e.pdf Hradec Králové

Se současným marasmem ve státě občané nesouhlasí

Jaromír Kohlíček (vlevo), Jaroslav Petr a delegáti u pomníčku na Žalém

Dne 4. června proběhlo za krásnéhoslunečného dne na Benecku - Žalémv okrese Semily mezinárodní setkánína počest srazů antifašistů předdruhou světovou válkou, které zároveňuctilo památku obětí fašismu v letech1938–1945. Uspořádal ho OV KSČMspolu s OV Vlasteneckého sdružení antifašistův Semilech za spoluúčasti Libereckékrajské rady KSČM.

Více než 120 přítomných účastníků siv diskusi vyměnilo své poznatky a zážitkyz doby válečných hrůz druhé světovéválky, které někteří zažili na vlastní kůži,ale i řadu názorů a myšlenek na současnédění ve společnosti. Z diskusejednoznačně zaznělo nepoddat se současné,byt´ nelehké, situaci a těm, kteříji způsobují, ale vlastní iniciativoui dnes dál naplňovat odkaz a myšlenkytěch občanů, kteří v letech fašistickéokupace ztratili své životy na popravištích,byli umučeni a zemřeli v koncentračních táborech nebopadli na frontách 2. světové války,nepřežili pochody smrti nebo položili svéživoty v květnovém povstání roku 1945.

Na setkání byl přítomen soudruh Václav Exner, dále řada soudruhů z Revolučníhosvazu přátel z Německa v čelese svým předsedou soudruhem Hummelem, soudruhem Gajdou za Svaz německýchantifašistů, zástupci několikaKlubů českého pohraničí, Svazu bojovníkůza svobodu, Levicového klubu žen,Památníku Lidice, zastupitelé Libereckéhokraje a řada funkcionářů a členůstrany i sympatizujících bezpartijních. Závěrem pak účastníci navštívili Památník setkání antifašistů a obětí bojeproti fašismu na Žalém (1019 m n.m.) a položili zde věnce a kytice. Připomenutímobětavé práce při organizováníprotifašistického odboje a srazů proletářů, českých a německých komunistůbylo položení kytice u hrobu jednohoz významných organizátorů této činnosti– soudruha Hrubého ve Valteřicích.

Již den předtím, tj. 3. června, bylo naŽalém také rušno. Přímo k Památníkusetkání antifašistů a obětí boje proti fašismuzavítali účastníci 20. ročníku Eurocampu 2011, kteří se zde sešli spoluse zástupci KSČM a Vlasteneckéhosdružení antifašistů okresu Semily. Účastníci Eurocampu 2011 byli z Německa,převážně strany Die Linke, dáleza Slovenska a Čech. Na 65 přítomnýchsi vyslechlo projev soudruha Jaromíra Kohlíčka, europoslance za KSČM, a dálepřítomných hostů, kteří upozorňovalina vzrůstající nebezpečí fašismu a nedobrousituaci jak v naší zemi, taki v sousedních zemích. Ocenili prácitěch, kteří se nenechají zastrašit pomluvami,nenávistí i osobními útoky neofašistůa hájí myšlenky těch, kteří již nejsoumezi námi.

Jaroslav SVOBODA,
OV Semily


Hier findet Ihr den Artikel im Original im Heft 7/2011 auf den Seiten 4 - 5
http://www.kscmhk.cz/storage/kraj_11_07_e.pdf Hradec Králové


in „Haló noviny“

Po roce opět v Berlíně na Dni tisku

[ deutsch ]
V pátek 27. května odpoledne jsme vyrazili na slavnosti levice – Den tisku Neues Deutschland.

Na ubytovně jsme dlouho přes půlnoc diskutovali s německými a španělskými účastníky. Umíte si jistě představit, že to bylo besedování nejen o propagačních stáncích. Kromě dotazů, jak se KSČM daří obstát v naší současné tíživé situaci, kterou nám stále více »vylepšuje« pravicová vláda, byla probírána pro nás velice zajímavá a komplikovaná otázka španělských komunistů. Tu nám zprostředkovali emigranti žijící v Německu.

V sobotu, během slavnosti, nás zájem o stánek KSČM rychle dostal do dobré kondice. Někteří lidé byli potěšeni, že jsme zde letos znovu, a přišli nás pozdravit jako milé přátele, jiní se k nám vraceli nejen pro něco k pití či zakousnutí.

Na tuto levicovou slavnost přišlo celkem 10 000 návštěvníků. Všichni si přišli na své. Besedy levicových politiků na podiu vystřídaly kapely, pěvecké soubory a skupiny různých žánrů. Diskutovali sportovci, včetně hendikepovaných. Šachoví velmistři Německa a Ruska hráli na několika šachovnicích s návštěvníky. Děti se vydováděly ve skákacím hradu, nechaly si své obličejíčky pomalovat krásnými motivy, soutěžily s klauny, točilo se kolo štěstí, prostě zábava a poučení. Konzumace nejen exotických jídel přispěla ke spokojenosti všech přítomných. Reprezentanti jednotlivých zemí ve stáncích se činili, aby uspokojili zvědavé návštěvníky. Kromě propagačních stánků Die Linke a Neus Deutschland, kterých bylo samozřejmě nejvíce, byli zastoupeni také Kubánci, Izraelci, Palestinci, Venezuelci, Italové, Iráčané, viděli jsme i stánek ze Západní Sahary. Opravdu pestrá paleta!

Pevně doufáme, že jsme dostatečně zodpověděli dotazy, týkající se současných poměrů u nás a ve straně, které fundovaně zodpovídala Marie Krejčová, předsedkyně OV KSČM Benešov, jež letos posílila náš tým. K našemu velkému překvapení nás u stánku vyhledal i Thomas Nord, předseda Die Linke a poslanec spolkového sněmu. Jistě mu přišel k chuti i český krajíc chleba se sádlem, tak jako mnoha dalším návštěvníkům.

Spokojeni, i když unaveni, jsme se v neděli v pozdním odpoledni vraceli domů. Přišlo i několik zájemců, kteří si, stejně jako loni, odnesli Haló noviny a kladenskou Svobodu a letos nově i královéhradeckého Krajánka. A ještě malá poznámka na konec - v pondělním vydání Neues Deutschland je fotografie našeho propagačního stánku dokonce na přední straně! Nyní nás čeká náročný víkend na Europacampu.

Dáša POKOROVÁ a Pavel VARVAŘOVSKÝ

Stánek KSČM v obležení

Diskuse na hlavním podiu

1. 6. 2011 Dáša POKOROVÁ, Pavel VARVAŘOVSKÝ

in "Haló Noviny"

Nach einem Jahr wieder in Berlin zum Pressefest

Freitag, den 27. Mai, sind wir am Nachmittag losgefahren zum „Fest der LINKEN“ - Pressefest des „Neuen Deutschland“.

Im Quartier haben wir lange bis nach Mitternacht mit deutschen und spanischen Teilnehmern diskutiert. Ihr könnt euch gut vorstellen, daß das Gespräch nicht nur über Informationsstände geführt wurde. Außer Fragen wie sich die KSČM entwickelt unter den schweren Bedingungen die uns die rechte Regierung aufzwingt, sprachen wir über die komplizierte Situation der spanischen Kommunisten, die als politische Emigranten in Deutschland leben.

Samstag, im Laufe des Tages, wurde das Interesse an unserem Stand immer größer und viele Besucher des Vorjahres begrüßten uns wie alte Freunde.

Am Fest nahmen ca. 10.000 Besucher teil. Jeder hat sich seinen Interessen folgend an den verschiedenen Ständen informiert. Auf dem Bühnenprogramm wechselten sich Chöre, Orchester und Diskussionsrunden mit linken Politikern und Sportlern ab. Die Schachweltmeister aus Deutschland und Rußland spielten Simultanschach mit Besuchern des Pressefestes.

Die Kinder haben sich in Hüpfburgen ausgetobt, ließen sich schminken oder ließen sich von Clowns unterhalten.
Am Glücksrad konnte man Souvenirs der Linksfraktion im EU-Parlament GUE/NGL gewinnen.
Das „Fest der Linken“ war so für uns Fest der Lebensfreude und Wissensgewinns.

Nicht nur die exotischen Delikatessen haben zur guten Stimmung beigetragen. An den Informationsständen wurde mit viel Engagement gearbeitet, um den Wissensdurst der vielen Besucher zu stillen. Neben den Ständen der LINKEN und des „Neuen Deutschlands“ gab es eine Vielzahl Stände ausländischer Organisationen wie z.B. aus Kuba, Israel, Palästina, Venezuela, Italien Irak und Westsahara - es war also wirklich eine bunte Palette vertreten.

Wir hoffen, daß wir alle Fragen gut beantwortet haben, die über die jetzige Situation in der Tschechischen Republik und der KSČM gestellt wurden. In diesem Jahr erhielten wir Verstärkung durch die Vorsitzende der Kreisorganisation Benešov, die die Fragen sehr sachkundig beantworten konnte. Es bestand auch rege Nachfrage nach tschechischen kleinen Parteizeitungen wie „Krajanek“, „Svoboda“ als auch der tschechischen Bruderzeitung „Haló Noviny“.

Zu unserer Freude hat unseren Stand der Landesvorsitzende der LINKE-Brandenburg und Mitglied des Bundestages, Thomas Nord, besucht. Ganz bestimmt hat ihm auch das tschechische Brot mit Schmalz geschmeckt, so wie vielen anderen Besuchern auch.

Müde aber sehr zufrieden haben wir am Sonntagnachmittag den Heimweg angetreten.

Abschließend sei erwähnt, daß das „Neue Deutschland“ in seiner Internet-Montagsausgabe nach dem Fest ein Foto des Standes der KSCM zu sehen war.

Und jetzt erwarten wir ein anstrengendes Wochenende zum „Europacamp“.

Daša Pokorová und Pavel Varvařovsky
(Übersetzung - Daša Pokorová)

in der „Lausitzer Rundschau“