Wahl im Koordinierungsrat 2019

Beratung des Koordinierungsrates

in der Slowakei

Das Ständige Forum der Europäischen Linken – der Regionen (SFEL-R) ist ein regionales Netzwerk der Europäischen Linken. Es dient der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von linken Parteien, Verbänden, Organisationen und Einzelmitgliedern der Europäischen Linkspartei.
Am 28.09.2019 kam in Žiar nad Hronom (Slowakei) der Koordinierungsrat des SFEL-R zusammen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung war die regulär anstehende Wahl. Zur Hauptkoordinatorin wurde Claudia Kirchhoff aus dem Landesverband DIE LINKE. Brandenburg gewählt. Ihr Stellvertreter wurde Miroslav Kavij von der KSČM.

Des Weiteren wurde über die Arbeit der kommenden Monate gesprochen. Das SFEL-R wird sich darum bemühen, mit einer Gastdelegation am 6. Kongress der Europäischen Linken im Dezember in Malaga (Spanien) teilzunehmen und sich dort mit einem Infostand zu präsentieren. Im Januar werden sich die Mitglieder traditionell an der Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin beteiligen. Ein Höhepunkt wird sicher das Europa-Camp im Mai, das in der Slowakei am Ufer der Donau stattfinden wird.

In der inhaltlichen Diskussion brachten alle Partner zum Ausdruck, dass sie sich eine verstärkte Kooperation wünschen, zum Beispiel weitere Treffen der Bürgermeister, Gast-Teilnahme an Parteitagen und insbesondere eine intensivere Zusammenarbeit der Basis der beteiligten Parteien.

Diana Golze
Vorsitzende der LINKEN. Brandenburg
                                                                                                                        Foto: Sven Teschke / Lizenz: Creative Commons CC-by-sa-3.0 de

Úkolem je sjednocování a podpora levicových sil

[ deutsch ]

Koordinační rada Stálého fóra evropské levice regionů (SFEL-R) se sešla ke svému podzimnímu jednání na Slovensku v Žiaru nad Hronom, kde účastníky srdečně přivítal Dominik Kútnik, člen OV KSS tohoto města. Cílem jednání bylo zejména zhodnocení práce za uplynulý půlrok, stanovení si plánu práce na první pololetí 2020 a zejména volby vedení SFEL-R.

V úvodu hlavní koordinátorka Marie Krejčová informovala o všech akcích za letošní první pololetí, které byly organizovány či proběhly za účasti SFEL-R. Peter Schömmel, zástupce hlavní koordinátorky, připomenul, že bychom se měli snažit vtáhnout do práce ve SFEL-R více lidí, více činnost SFEL-R propagovat, důraz klást na vzájemnou spolupráci stran a úzký kontakt s členskou základnou. Důležité je řídit se body z přístupových dohod, kterými jsou zejména odzbrojení a mírová spolupráce.

Upozornil na nebezpečí, kterým je stálý posun Evropy doprava, a že »je důležité se kriticky ptát, co děláme špatně, proč nejsme úspěšní ve volbách«. Měli bychom uvažovat o další rámcové dohodě, která určí další směr spolupráce, a to zejména větší spolupráce na krajské a komunální úrovni. Je potřeba opět pozdvihnout levici, být opět širokým fórem, pomáhat levici na mezinárodní úrovni i doma ve svých zemích.

Ideologická práce upadla

Ladislav Urban, který zastupoval pro volby navrženého Miroslava Kavije, a krajský koordinátor Pavel Vodseďálek (Ústecký kraj) se vyjádřili k problémům v KSČM. Dle jejich názoru ideologická práce v KSČM upadla, přestala se považovat za důležitou. Ve straně se vytvořily frakce, které nespolupracují. Například na XI. sjezd v Brně jsou kromě oficiálního programu KSČM připraveny ještě dva programy alternativní. Máme také málo aktivních členů, převážná většina straníků je ve věkové skupině 70–90 let a je spíše pouze pasivními členy, uvedli. Vodseďálek též informoval o blížící se akci, kterou pořádá ústecký KV KSČM, klub zastupitelů KSČM Litoměřice a Nadace Rosy Luxemburgové. Jedná se o konferenci regionálních politiků Ústeckého kraje, Saska a Durynska 9. listopadu v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Podobně je na tom také Komunistická strana Slovenska, jak informoval ve svém příspěvku předseda OV KSS v Levicích Ján Hammar. I zde chybí mladí a vzhledem k tomu, že KSS není parlamentní stranou, nedostávají se jí také finance.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek zdůraznil, že by strana měla úžeji spolupracovat s odbory, a potvrdil nutnost jednoty levice, které vzájemná roztříštěnost a řevnivost vůbec neprospívá.

Důležitým bodem jednání byly volby nového vedení SFEL-R, kterého se zúčastnilo 13 přítomných koordinátorů či jejich zástupců. Volby proběhly aklamací, neboť na jednotlivé funkce byl vždy navržen pouze jeden kandidát či kandidátka. Hlavní koordinátorkou byla zvolena Claudia Kirchhoffová a jejím zástupcem Miroslav Kavij. Tiskovým mluvčím SFEL-R byl zvolen Jaromír Kohlíček a jeho zástupkyní Diana Golze.

Claudia Kirchhoffová poděkovala své předchůdkyni za dlouholetou obětavou a skvělou práci, z rukou Moniky Schömmelové Krejčová převzala sluníčkové hodiny, na kterých ručičky ukazují symbolický čas za pět minut dvanáct. Stejné hodiny obdržela také tlumočnice Dagmar Pokorová, která dlouhou řadu let obětavě zajišťuje na všech akcích SFEL-R i řadě dalších bezvadnou komunikaci mezi českou a německou stranou.

Europacamp 2020 na Slovensku

Neméně významnou částí jednání byly též informace o přípravě europacampu, který bude v příštím roce pořádat slovenská strana. Jak uvedl Ján Hammar, datum bylo stanoveno na 21. až 24. května 2020, místem konání bude rekreační středisko Kováčová u Štúrova. Kromě politbazaru a plánovaných jednání by měli účastníci podniknout výlet do maďarského Ostřihomu s prohlídkou katedrály a cestu lodí či autobusem do Visegrádu.

Účastníci koordinační rady se zabývali také přípravou akcí na rok 2020. Nový rok tradičně zahájí 12. ledna demonstrace Liebknecht–Luxemburgová v Berlíně. Také bylo již stanoveno datum společné oslavy MDŽ, která by měla být na české straně, a to 7. až 8. března. Zástupci SFEL-R se pravidelně zúčastňují také pietního shromáždění v Terezíně, které se bude konat 2. května. Dále proběhnou akce v Cottbusu, Ansbachu, Lidicích apod., 20. 6. se uskuteční slavnost Levice v Berlíně.

Sjezd levicových sil

V prosinci proběhne ve španělském městě Malaga VI. sjezd levicových sil. Proto koordinační rada zvolila na sjezd své zástupce - Marii Krejčovou, Dagmar Pokorovou a Petera Schömmela. Náhradníkem bude Jaromír Kohlíček.

Jednání rady se vedla až do pozdních odpoledních hodin a ukázala, že ač nemáme vždy stejný pohled a názory na různé otázky, je nesmírně důležitá tolerance a vůle najít shodu. Jednota levice je tou nejsilnější zbraní, kterou můžeme proti stále sílící pravici postavit.

Soňa PULEROVÁ
koordinátorka SFEL-R za okres Litoměřice                      
(Co: Halo noviny)

Aufgabe ist die Vereinigung und Unterstützung der linken Kräfte

(Übersetzung des „Haló noviny“ - Artikels)

Der Koordinierungsrat des ständigen Forums der europäischen Linken in den Regionen (SFEL-R) trat in Žiar nad Hronom zu seinerHerbstberatung zusammen wo die Teilnehmer herzlich von Dominik Kútnik, Mitglied der Kreisleitung dieser Stadt begrüßt wurden. Ziel der Beratungen war  die Einschätzung der Arbeit des vergangenen Halbjahres, die Aufstellung des Arbeitsplanes für das das erste Halbjahr 2020 und besonders die Wahl der Leitung des SFEL-R.

In der Einleitung informierte Marie Krejčova über alle Aktivitäten im ersten Halbjahr 2019, die von der SFEL-R organisiert wurden bzw. an denen sie beteiligt war. Peter Schömmel der Stellvertreter der Hauptkoordinatorin bemerkte, dass wir uns bemühen sollten, mehr Menschen in die Arbeit der SFEL-R einzubeziehen, die Tätigkeit der SFEL-R stärker zu propagieren und auf die Zusammenarbeit der Parteien  und den engen Kontakt zur Mitgliederbasis mehr Gewicht  zulegen. Wichtig ist, sich von den Punkten der Beitrittsverträge, die insbesondere Abrüstung und friedliche Zusammenarbeit sind, leiten zu lassen.

Er machte auf die Gefahr aufmerksam, die die ständige Verschiebung Europas nach rechts bedeutet und dass es „wichtig ist, sich kritisch zu fragen, warum wir bei Wahlen keinen Erfolg haben“. Wir sollten über ein weiteres Rahmenabkommen nachdenken, das die weitere Richtung der Zusammenarbeit, und zwar eine engere Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene und in den Bezirken festlegt. Wir müssen die Linke wieder voranbringen, wieder ein breites Forum sein und der Linken auf internationaler Ebene und zu Hause in den eigenen Ländern helfen.

Die ideologische Arbeit ist gefallen

Ladislav Urban, der den zur Wahl vorgeschlagenen Miroslav Kavij vertrat und der Bezirkskoordinator Pavel Vodseďalek (Bezirk Ústí) äußerten sich zu Problemen der KČSM. Ihrer Meinung  nach ist die ideologische Arbeit in der KSČM gesunken, sie hat aufgehört für wichtig erachtet zu werden. In der Partei haben sich Fraktionen gebildet, die nicht mehr zusammenarbeiten. Zum Beispiel sind für den XI.Parteitag in Brno außer dem offiziellen Programm der KSČM zwei weitere alternative Programme vorbereitet worden. Wir haben auch wenig aktive Mitglieder. Die überwiegende Zahl der Parteimitglieder ist in der Altersgruppe 70 – 90 Jahre und sie sind passive Mitglieder, führten die Redner an. Vodseďalek informierte auch über die vorgesehenen Aktionen, die vom Bezirksverband der KSČM Ústi, dem Klub der Vertreter der KSČM Litoměřice und der Rosa Luxemburg Stiftung veranstaltet werden. Da geht es um die Konferenz der Regionalpolitiker des Bezirks ÚstÍ, Sachsens und Thüringens am 9.11. im Theater Karel Hynek Mácha in Litoměřice.

Ähnlich ist  auch die Lage der Kommunistischen Partei der Slowakei, wie der Vorsitzende des Kreisverbandes in Levice Ján Hammer informierte. Auch ihr fehlt die Jugend und da die KPS keine Parlamentspartei ist, erhält sie auch keine Finanzen.

Der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des KSČM Petr Šimunek betonte, dass die Partei enger mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten muss, und bestätigte die Notwendigkeit der Einheit der Linken, der die gegenseitigen Aufspaltungen und  Streitigkeiten nichts nützen.

Ein wichtiger Punkt der Beratungen war die Wahl der neuen Leitung des SFEL-R, an der die 13 anwesenden Koordinatoren und deren Stellvertreter teilnahmen. Die Wahlen erfolgten per Akklamation, denn für die einzelnen Funktionen wurde immer nur ein Kandidat oder eine Kandidatin vorgeschlagen. Als Hauptkoordinatorin wurde Claudia Kirchhoff und als ihr Vertreter Miroslav Kavij gewählt. Zum Pressesprecher des SFEL-R wurde Jaromir Kohliček und als Vertreter Diana Golze gewählt.

Claudia Kirchhoff dankt ihrer Vorgängerin für die langjährige, aufopferungsvolle und sehr gute Arbeit aus den Händen von Monika Schömmel nahm Marie Krejčová eine Sonnenblumenuhr entgegen, deren Zeiger auf 5 Minuten vor 12:00 Uhr stehen. Die gleiche Uhr erhielt auch die Dolmetscherin Dagmar Pokorová die über viele Jahre mit großem Einsatz bei allen Aktivitäten der SFEL-R eine ausgezeichnete Kommunikation zwischen der tschechischen und deutschen Seite sicherte.

Europacamp 2020 in der Slowakei

Ein nicht weniger bedeutsamer Teil der Beratungen waren auch die Informationen über die Vorbereitung des Europacamps, das im nächsten Jahr die slowakische Seite organisieren wird. Wie Ján Hammar mitteilte wurde das Datum auf die Zeit vom 21. – 24. Mai 020 festgelegt. Ort: Erholungszentrum Kovačova bei Štúrov. Außer dem Politbasar und den geplanten Beratungen könnten die Teilnehmer einen Ausflug in das ungarische Ostřihom mit  Besichtigung der Kathedrale und mit einer Schiffs- oder Busfahrt nach Vyšegrad machen.

Die Teilnehmer des Koordinierungsrates befassten sich auch mit der Vorbereitungen der Aktivitäten für das Jahr 2020. Das Neue Jahr eröffnet traditionell am 12. Januar mit der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin. Auch das Datum für die gemeinsame Feier zum Internationalen Frauentag, die von der tschechischen Seite organisiert wird, wurde auf den 7. – 8. März festgelegt. Die Vertreter des SFEL-R beteiligen sich auch regelmäßig an der Gedenkveranstaltung in Terezin, die am 2. Mai stattfindet. Weitere Veranstaltungen gibt es in Cottbus, Ansbach, Lidice u.ä. Am 20.6. findet das Fest der Linken in Berlin statt.

Kongreß der linken Kräfte

Im Dezember findet in der spanischen Stadt Malaga der VI. Parteitag der Linkskräfte statt. Deshalb hat der Koordinierungsrat seine Vertreter für den Parteitag gewählt – Marie Krejčova, Dagmar Pokorová und Peter Schömmel. Ersatz wird Jaromir Kohliček sein.

Die Beratungen dauerten bis in die späten Nachmittagsstunden und zeigten, dass wenn wir auch nicht immer die gleiche Sicht und Meinung zu verschiedenen Fragen haben, sind Toleranz  und der Wille Übereinstimmung zu erreichen ungemein wichtig. Die Einheit der Linken ist die stärkste Waffe, die wir gegen die ständig stärker werdende Rechte aufstellen können.

Soňa PULEROVÁ
Koordinatorin des SFEL-R für den Kreis Litoměřice
(Übersetzung: Helga Katzschmann)